Kalender

Februar 2021

03 / 02 / 2021

Unterschrift der Rahmenvereinbarung 2021-2025

14H — 17H

MAEE

05 / 02 / 2021
— 13 / 02 / 2021

Ausstellung "Non d'une femme"

Den ganzen Tag lang

Cloche d’Or Shopping Center

06 / 02 / 2021

Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung

Den ganzen Tag lang

12 / 02 / 2021

Viz for social good

19H — 21H

Online